Hamnordning

Lerbergets hamn 56°10'36.6"N 12°33'14.0"E

Hamnordning för Lerbergets hamn

 

 

1.

 

Förvaltning

 

Dessa ordningsföreskrifter gäller för Lerbergets hamn.

Lerbergets hamn ägs av Lerbergets Byamän ekonomisk förening,

och förvaltas av dess Hamnkommitté.

 

 

Hamnkommittéens arbete leds av utsedd sammankallande. Till hamnen räknas hamnanläggning och anslutande planlagt hamnområde. Namn på Hamnkommittéens representanter samt när och var dessa träffas, finns angivet på hamnens anslagstavla och på Lerberget.se

 

Bryter hyrestagare mot dessa föreskrifter, eller underlåter att följa Hamnkommittéens meddelade anvisningar, äger Hamnkommittéen rätt att med omedelbar verkan häva avtalet utan krav på återbetalning av kontraktsavgiften.

 

2

 

Villkor och Avgifter

 

Med båtplats avses fast plats eller säsongsplats i hamnen eller fast markerad yta (uppställningsplats) på hamnplan. Båtplatsavgift fastställs årligen av Hamnkommittéen. Båtplatsavgift garanterar, under ett kalenderår hyrestagaren den i kontraktet angivna båtplatsen inklusive landplats vintertid. Hamnkommittéen äger rätt att inför varje ny säsong omfördela båtplatserna. Ej utnyttjad vinterlandplats medför inte reducerad avgiften. Lerbergets hamn äger rätt att fritt förfoga över förhyrd plats under den tid hyresgäst inte utnyttjar denna, detta för att kunna erbjuda sommarplatser och gästplatser.

 

2.2

 

Båtplats tilldelas efter prövning av Hamnkommittén. Ansökan om hamnplats via särskilt formulär på hemsidan www.lerberget.se Kölistan bygger på datum för betalning av köavgift. Köplatsavgift fastställs årligen av Hamnkommittéen. För att behålla sin köplats måste köplatsavgiften vara betald inom, på räkningen, angiven tid. Endast ett år kan betalas åt gången. Försenad betalning av köplatsavgift medför ny placering i kön. Medlem i Lerbergets byaförening äger företräde vid eventuell kösituation.

 

2.3

 

Båtplatskontrakt gäller endast för i avtalet angiven hyrestagare (båtägare, minst 51% ägande), båt och båtplats. Om hyrestagare avser att byta båt och/eller önskar byta båtplats, skall detta i god tid skriftligen anmälas till Hamnkommittéen, som avgör om gällande kontrakt kan ersättas av ett nytt. Vid ansökan om båtplats skall även försäkringsbolag anges. Hamnkommittéen kan inte garantera större/mindre båtplats i händelse av att hyrestagaren byter båt. Vid avyttring av båt äger hyrestagare rätten till sin båtplats under två (2) år från försäljningsdagen, men skall i sådant fall tillfälligt upplåta platsen till annan, genom Hamnkommittéens försorg/fördelning. Upplåtelse i andra hand är ej tillåten. Återbetalning av avgift under innevarande år medges inte. Avgiftsnedsättning för kommande år göres med 75%. Rätt till båtplats som ej utnyttjats av hyrestagaren under två (2) år förfaller.

 

2.4

 

Båt som inte är funktionsduglig skall bortforslas från hamnområdet. Båt får bara ligga kvar på båtplatsen, land eller i vatten, kortvarigt och under eventuell pågående reparation efter tillstånd av hamnkommittéen. Om båtägare inte hörsammar detta bortforslas och förvaras båten, på båtägarens bekostnad och båtplats anses förverkad

 

2.5

 

Adressändring, ändrade ägandeförhållande mm skall anmälas skriftligt till Lerbergets hamn.

 

Under två dagar per år, fördelat mellan vår och höst, förbinder sig hyrestagare att hjälpa till i hamnen under s.k. gemensam arbetsdag. Datum för dessa meddelas i samband med årlig förnyelse av båtplatskontraktet.

 

3

 

Förtöjning och säkerhet

 

Förtöjning, utom tillfällig sådan, får endast ske på förhyrd plats och skall vara utförd i enlighet försäkringsbolaget Atlanticas villkor. Lerbergets hamn äger rätt, att på hyrestagarens bekostnad och ansvar, omedelbart flytta felaktigt förtöjd båt.

 

 

3.2

 

När så finnes påkallat med hänsyn till trafiksituation, miljöfara, annan fara eller förändringar i hamnen äger Hamnkommitéens representant rätt att beordra förhalning och förflyttning av båt varvid det åligger båtägaren att åtlyda meddelad anvisning. Om båtägaren ej är anträffbar äger representant för hamnkommitéen rätt att utföra insatser för att förhindra fara och eller begränsa skador. Kostnader som uppstår i samband med insatsen kan belasta båtägaren.

 

4

 

Uppläggning och förvaring av båtar

 

Vinterupplagd båt på hamnplan skall sjösättas eller avlägsnas senast den 1 juni. Båt som kvarligger på land efter detta datum, utan att särskilt beslut i Hamnkommittéen fattats, äger Lerbergets hamn rätt, att på båtägarens bekostnad, bortforsla.

 

4.2

 

Uppallningsmaterial, bockar, vaggor mm skall vara tydligt märkta med namn och telefonnummer, och får endast förvaras på anvisat område inom hamnplan. Uppallningsmaterial skall vara avlägsnat från hamnplan, alternativt flyttat till anvisad plats, senast den 1 juni. Material som kvarligger på ej anvisad plats efter detta datum, utan att särskild överenskommelse härför träffats, äger Lerbergets hamn rätt att, på båtägarens bekostnad, bortforslas.

 

4.3

 

Vinteruppläggning av båt på hamnplan får endast ske på av hamnkommittén anvisad plats. Vinteruppläggning får tidigast ske 15 september. Endast i undantagsfall får uppläggning ske tidigare, och då efter särskild överenskommelse.

 

4.4

 

Hyrestagare svarar för sjösättning, landsättning och uppläggning av båt. Båten skall vara försäkrad vis sjösättningen.

 

4.5

 

Fordonsdragen båtvagn får efter tillstånd från Hamnkommittéen, uppställas inom hamnområdet mot avgift.

 

4.6

 

Båttält eller dylikt får ej användas för vintertäckning av båt.

 

5

 

Lossning lastning av gods

 

Lossning, lastning och uppläggning av gods, däri även inräknat fisk, fisklådor, barlaster får endast ske på av hamnkommittén anvisad plats. Avfall, spill, emballage och dylikt skall omgående bortskaffas genom varumottagarens försorg.

 

6

 

Åtgärder vid skador på båt, hamn och hamnanordningar

 

Föreligger på grund av bristande underhåll risk för att båt skall sjunka, äger Hamnkommittéen rätt att på båtägarens/hyrestagarens bekostnad bortforsla båten.

 

6.2

 

Har båt sjunkit i hamnen åvilar det båtägaren/hyrestagaren att omgående bärga båten. Underlåtes detta äger Lerbergets hamn rätt att på båtägaren/hyrestagarens bekostnad bärga och bortforsla båten.

 

6.3

 

Har kaj, brygga eller annan anordning tillhörande hamnen skadats, åligger det den som medverkat till skadans uppkomst att snarast göra anmälan om detta till Lerbergets hamn, och om så bedömes också ersätta uppkommen skada.

 

7

 

Användande av el

 

Av hamnen anordnade eluttag får endast användas av hamnens hyrestagare, och är främst avsedda för mindre och temporära elförbrukare. Övrigt nyttjande, såsom eluppvärmning av båt o.dyl, får endast ske efter av Hamnkommittéen beviljat tillstånd, och skall då även kostnadsregleras som tilläggskostnad till båtplatsavgiften.

 

7.2

 

Vid hård vind och/eller risk för högt vattenstånd äger Hamnkommittéen rätt att stänga av elen i hamnanläggning utan föregående meddelande.

 

8 Miljö

 

Lerbergets hamn ansluter sig till Svenska Båtunionens målsättning att utveckla båtlivet i balans med människa och natur. Hamnkommittéen ska ge sina båtägare information och kunskap som underlättar för den enskilde båtägaren att verka för en god miljö i samband med båtlivet. Gällande Miljöplan och miljöregler avseende Lerbergets hamn finns på anslagstavla i Lerbergets hamn.

 

8.2

 

Hamnkommittéen kan inte ställas till ansvar för skador på miljön som orsakas av enskild medlem.

Samtliga båtägare skall solidariskt stå för ett hållbart miljöarbete, där lagar och förordningar är lägsta nivå.

 

8.3

 

Den enskilde båtägaren bär det yttersta ansvaret för sitt eget agerande och är skyldiga att följa för Lerbergets hamn beslutade miljöplan och miljöregler. Miljöplanen är en del av hamnordningen och underlåtande att följa miljöplanen kan innebära förlorad plats i hamnen.

 

8.4

 

Båt får inte framföras med högre hastighet än 3 knop i hamnbassängen. Vattenskoter och vattenskidåkning motsvarande får inte köras inom Lerbergets byamäns planlagda hamnområde innefattande vattenområdet i söder avgränsat av badstranden omedelbart söder om Lerbergets hamn, västerut med Lerbergsrevet (grön prick). I norr begränsas området av sträckningen för hamnområdets norra gräns ca 300 m uti vatten. Sjösättning och transport till allmän farled via södra inseglingsleden är tillåten.

 

9

 

Övrigt

 

Vid fiske från hamnpir skall hänsyn till badande tas. Fiske från badbrygga förbjudet. Badning är ej tillåten i hamnbassäng, inlopp eller inseglingsränna.

 

9.2

 

Bilparkering är endast tillåten på markerad plats. Cykelåkning är förbjuden på pirarmar och bryggor.

 

 

Lerberget 2015-01-15

Copyright @ All Rights Reserved Update Januari 2018-02-17

 

info at lerbergetshamn.se