Miljöplan för Lerbergets hamn

Miljöplan för Lerbergets hamn


Inledning

Lerbergets Hamn är en del av Lerbergets Byalag Ekonomisk Förening. Hamnen är privat och ägs av Lerbergets Byalag som också står för driften.

Historiskt har det bedrivits fiske och rederiverksamhet sedan 1700-talet. Under de senaste 50 åren har verksamheten i huvudsak varit fritidsbåtar.

Pga. kraftig sanddrift är inseglingsdjupet begränsat till ca 1,20 m, vilket medför att endast mindre båtar använder sig av hamnen. Lerbergets hamn är inte upptagen som gästhamn och har därför få gästplatser eller bekvämligheter i land.

 

 

Syfte

Miljöplanen syftar till en gemensam och individuell miljömedvetenhet inom hamnen. Planen ska vara ett levande dokument som revideras i takt med att ny kunskap och nya produkter utvecklas och en genomgång av planen utförs årligen. I samband med den årliga genomgången ska även identifierade händelser/ olyckor belysas samt erfarenheter om hur dessa kan undvikas framöver.

Miljöplanen utarbetas av hamnkommittén i Lerbergets Hamn tillsammans med Lerbergets Byalag Ekonomisk förening och förmedlas till båtägare genom hemsida och utskick i samband med båtplatsavtal.  

 

 

Målsättning

Lerbergets Hamn ska ge sina båtägare information och kunskap som underlättar för den enskilde båtägaren att verka för en god miljö i samband med båtlivet.

Lerbergets Hamn kan inte ställas till ansvar för skador på miljön som orsakas av enskild medlem.

 

Samtliga båtägare skall solidariskt stå för ett hållbart miljöarbete, där lagar och förordningar är lägsta nivå.

Den enskilde båtägaren bär det yttersta ansvaret för sitt eget agerande. Miljöplanen är en del av hamnordningen och underlåtande att följa miljöplanen kan innebära förlorad plats i hamnen.

Lerbergets hamn ansluter sig till Svenska Båtunionens målsättning att utveckla båtlivet i balans med människa och natur.

 

 

Miljöregler

 

Toaletter och latrin.

Lerbergets Hamn har ingen tömninsanläggning.

Båtägare och badgäster hänvisas i första hand till allmänna toaletterna på hamnplan. Tömning av portabel latrintank kan göras på Lerbergets Camping (ca 500m norr om hamnen), mot avgift.

För tömning av fasta toalett tankar hänvisas till Höganäs hamn (mot avgift).

Tömning av latrin i havet eller i hamnen är absolut förbjudet.

 

Sopor och grovsopor

Båtägare ansvarar och tar hem sina sopor. Avfallskärl på hamnplanen är i första hand till för aktiviteter i Hamnens och Segelklubbens regi.

 

Källsorterat avfall.

Båtägare ska lämna sitt källsorterade avfall till kommunens återvinningscentraler.

 

Farligt avfall

Farligt avfall, såsom olja, motorbränsle, oljefilter, färgrester, lösningsmedel, batterier, el-och elektronikskrot, mm får ej lämnas på hamnområdet utan skall lämnas på lämplig återvinningscentral (tex. NSR Återvinningscentral Höganäs).

 

Avfallsplan

En separat avfallsplan upprättas och förmedlas till Höganäs kommun.

 

 

Miljöhantering vid båtvård.

 

  • Vi spolning och tvätt av båtskrov ska hamnens spolplatta användas.

         Hamnkommittén ansvarar för att tömma spolplattans brunn vid behov.

 

  • Endast godkända och klassade bottenfärger får användas. Vi uppmuntrar våra båtägare att undvika bottenmålning och i stället använda sig av båtbottentvätten som finns i Höganäs hamn (mot avgift). Vi föreslår även båtägare att nyttja bottenduk till sin båtplats.

 

  • Vid skrapning och slipning av bottenfärger och skrovsidor, skall färgrester samlas upp med hjälp av marktäckning. De uppsamlade färgresterna hanteras som farligt avfall och lämnas på återvinningscentral.

 

  • Oljespill skall saneras snarast. Oljehaltigt slagvatten får inte pumpas ut i hamnbassängen.

 

  • Vid större olje-/drivmedelsläckage larma på 112 och kontakta hamnjouren. Hamnen förvarar länsar för oljespill som kan användas som första åtgärd vid olje/ bränsle spill i hamnbassängen.

 

  • Frostskyddsmedel får inte pumpas ut utan skall omhändertas av båtägaren.

 

 

  • Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle-, glykol- och oljespill från motor och växelhus.

 

 

Motordriven båt och vattenscooter skall framföras så att buller och andra störningar undviks.

Miljöansvarig.


Hamnkommitténs utsedda miljöansvarig är Bengt Larsson 0734–355 631