hamnordning

Hamnordning för Lerbergets hamn fastställd av föreningsstämman 2022

#1

Förvaltningen av Hamnen

Dessa ordningsföreskrifter gäller för Lerbergets hamn. Lerbergets hamn ägs av Lerbergets Byalag Ekonomisk Förening och förvaltas av dess Hamnkommitté. Hamnkommitténs arbete leds av utsedd sammankallande inom kommittén. Till hamnen räknas hamnanläggning samt byggnader och anordningar på anslutande planlagt hamnområde. Namn på Hamnkommitténs representanter finns angivet på hamnens anslagstavla och på lerbergetshamn.se.

#2

Villkor och Avgifter för båtplats

Med båtplats avses plats i hamnen eller på markerad area på hamnplan. Hamnkommittén äger rätt att inför varje ny säsong omfördela båtplatserna i vattnet och omfördela platserna på land. Avgiften är beräknad med utgångspunkt från den area platsen upptar och beslutas av Hamnkommittén. Båtplatsavgiften säkerställer, under ett kalenderår, båtplatsinnehavaren den av Hamnkommittén anvisade platsen inklusive plats på land under vintersäsongen.

Ej utnyttjad plats på land medför ej reducerad avgift. Hamnkommittén äger rätt att fritt förfoga över förhyrd plats under den tid båtplatsinnehavaren inte nyttjar denna, detta för att kunna erbjuda tillfälliga sommarplatser och gästplatser. Ett sådant ianspråktagande medför inte en reducerad avgift för båtplatsinnehavaren.

#3

Ansökan om båtplats i Hamnen

Ansökan om hamnplats görs via ett formulär som finns att ladda ner från hemsidan www.lerbergetshamn.se. Kölistan för båtplats i hamnen bygger på hur länge platssökande stått i kön och varit aktiv sökande efter hamnplats. För att behålla sin köplats måste köplatsavgiften vara betald senast 31 januari året i fråga. Det åligger den platssökande att årligen kontakta Hamnkommittén gällande båtplats. Försenad betalning av köplatsavgiften medför att sökande mister sin plats i kön. Platssökande kan endast betala för ett år i taget. Platssökande som erbjudits adekvat båtplats men avböjt mer än tre gånger mister sin plats i kön. Båtplats tilldelas efter prövning av Hamnkommittén. Medlem i Lerbergets byalag äger företräde vid eventuell kösituation.

#4

Ägande av båt, Byte av båt, Andrahandsuthyrning

Båtplatsavtalet gäller endast för i avtalet angiven båtplatsinnehavare som personligen skall äga minst 51% av ifrågakommande båt. Om båtplatsinnehavare avser att byta båt och/eller önskar byta båtplats skall detta skriftligen anmälas till Hamnkommittén. Detta skall ske senast 1 februari det året bytet önskas ske. Hamnkommittén avgör därefter om gällande kontrakt skall fortlöpa eller om det kan ersättas av nytt.

Hamnkommittén kan inte garantera varken större eller mindre båtplats i händelse av att båtplatsinnehavaren byter båt. Båtplatsinnehavaren kan ansöka om att få sitt båtplatskontrakt vilande under maximalt 1 år. Avgiftsnedsättning göres då med 75%. I sådant fall skall platsen tillfälligt upplåtas till annan genom Hamnkommitténs försorg.

Båtplatsinnehavaren äger ej rätt att hyra ut i andra hand. Återbetalning av avgift under innevarande år medges inte. Rätt till båtplats som ej utnyttjats av båtplatsinnehavaren under ett (1) år förfaller.

#5

Funktionsoduglig båt, Reparation på land eller Sjunken båt

Båt, i vattnet eller på land, som enligt Hamnkommittén inte är funktionsduglig, sjövärdig eller utgör ett miljöhot skall bortforslas från hamnområdet. Vid reparation av båt under båtsäsong har båtägare rätt att torrsätta båten inom hamnområdet på anvisad plats efter tillstånd av Hamnkommittén. Reparation av båt skall ske skyndsamt. Om båtägare inte hörsammar Hamnkommitténs begäran bortforslas och förvaras båten på båtägarens bekostnad till annan plats och båtplatsen anses förverkad. Hamnavgiften återbetalas ej.

Har båt sjunkit i hamnen åvilar det båtplatsinnehavaren att omgående bärga båten. Underlåtes detta äger Hamnkommittén rätt att på båtplatsinnehavarens bekostnad bärga och bortforsla båten.

#6

Adressändring, Ägandeförändring och Arbetsinsats

Adressändring, ändrade ägandeförhållanden eller andra förändringar som kan vara av intresse för Hamnkommittén skall skriftligen anmälas Hamnkommittén.
Under två dagar per år, fördelat på vår och höst, förbinder sig båtplatsinnehavare att hjälpa till i hamnen under en gemensam arbetsdag. Datum för dessa arbetsdagar anslås på anslagstavlan i hamnen.

#7

Ansvar, Förtöjning och Säkerhet

Det är båtplatsinnehavarens ansvar och skyldighet att förtöjning endast sker på egen förhyrd plats. Förtöjningen skall vara utförd på ett i alla avseende sjömannamässigt sätt. Med detta menas att förtöjningsgods skall dimensioneras efter båtens deplacement, fendertar skall användas så att annans egendom inte skadas, dubbla aktertampar och dubbla förtampar skall nyttjas på Y-bommarna och där risk finns för att båt inte ligger på sin plats skall för- och akterspring användas.

Segelbåtar skall se till att mastfall och annat i den löpande riggen är fastsatt på ett sådant sätt att dessa inte slår i riggen och orsakar oljud. Hamnkommittén äger rätt, att på båtplatsinnehavarens bekostnad och ansvar, omedelbart åtgärda uppkomna brister och vidare flytta felaktigt förtöjd båt. Nyttjande av hamnens egendom såsom, spolplatta, mastkran eller upptagningsvinsch sker på

egen risk.

#8

Förflyttning av båt vid fara

När så skäl finnes med hänsyn till trafiksituation, miljöfara, annan fara eller förändringar i hamnen äger Hamnkommitténs representant rätt att flytta båt som skydd mot skada på tredje parts egendom. Om båtplatsinnehavaren ej är anträffbar äger representant för Hamnkommittén rätt att utföra insatser för att förhindra fara och eller begränsa skador. Kostnader som uppstår i samband med insatsen kan belasta båtplatsinnehavaren

#9

Övervakning

Båtplatserna i Lerbergets hamn kameraövervakas av ett flertal kameror. Kamerabevakningen sker intermittent och inspelat material lagras i 30 dagar. Komplett information om detta finns att läsa på

lerbergetshamn.se. Genom erläggandet av hamnavgiften bekräftar och godkänner båtplatsinnehavaren denna övervakning och anses informerade och de juridiska omständigheterna.

#10

Tidsmässig uppläggning och Förvaring av båtar

Båt som varit vinterupplagd inom hamnområdet skall vara sjösatt eller vara avlägsnad från hamnområdet senast den 1 juni. För det fall båt ligger kvar efter detta datum, utan Hamnkommitténs tillstånd, äger Hamnkommittén rätt att på båtplatsinnehavaren bekostnad bortforsla densamma.

#11

Vintermaterial

Uppallningsmaterial, bockar, vaggor mm skall vara tydligt märkta med namn och telefonnummer, och får endast förvaras på anvisat område inom hamnplan. Uppallningsmaterial skall vara avlägsnat från hamnplan, alternativt flyttat till anvisad plats, senast den 1 juni.
Material som kvarligger på ej anvisad plats efter detta datum utan Hamnkommittén tillstånd skall anses förverkade. Hamnkommittén har rätt att forsla bort dessa på båtplatsinnehavaren bekostnad.

#12

Vinteruppläggning

Vinteruppläggning av båt på hamnplan får endast ske på av hamnkommittén anvisad plats. Vinteruppläggning får tidigast ske 15 september. Endast i undantagsfall får uppläggning ske tidigare, och då efter särskild överenskommelse med Hamnkommittén.

#13

Sjösättning, Torrsättning, Uppläggning, Försäkring

Båtplatsinnehavare svarar för sjösättning, torrsättning och uppläggning av båt. Båten skall vara ansvarsförsäkrad vid såväl sjösättningen som torrsättning. På anmodan av Hamnkommittén skall båtplatsinnehavaren förevisa giltigt försäkringsbrev. Underlåter båtplatsinnehavaren att försäkra sin båt skall detta anses som avtalsbrott och medför att båtplatsen kan komma att sägas upp utan rätt till återbetalning.

#14

Båtvagn

Fordonsdragen båtvagn får efter tillstånd från Hamnkommittén, uppställas inom hamnområdet mot avgift.

#15

Vintertäckning av båt

Vid vintertäckning av båt skall båtplatsinnehavaren tillse att materiel som nyttjas för teckning av

hela eller delar av båten skall säkras runt båten på så sätt att vintertäckningen klarar de väder som båten kommer att utsättas för under höst, vinter och vår.

#16

Uppsägning av båtplats

Bryter båtplatsinnehavare mot Hamnordningen, eller underlåter att följa Hamnkommitténs meddelade anvisningar, äger Hamnkommittén rätt att med omedelbar verkan häva avtalet utan krav på återbetalning av kontraktsavgiften.

#17

Skadad egendom i hamnen

Har kaj, brygga eller annan anordning tillhörande hamnen skadats, åligger det den som medverkat till skadans uppkomst, eller får kännedom om skadan, att snarast göra anmälan om detta till Hamnkommittén, och om så bedömes också ersätta den uppkomna skadan.

#18

Användande av el

Befintliga eluttag i hamnen får endast användas av båtplatsinnehavare. Eluttagen är främst avsedda för mindre och tillfälliga elförbrukare. Övrigt nyttjande såsom till exempel eluppvärmning av båt får endast ske efter tillstånd av Hamnkommittén och skall därefter kostnadsregleras som tilläggskostnad till båtplatsavgiften.

#19

Avstängning av El och Vatten

Vid hård vind och/eller risk för högt vattenstånd eller annan risk äger Hamnkommittén rätt att stänga av elen och/eller vattnet i hamnanläggning utan föregående meddelande i syfte att förhindra el-och/eller vattenskador i hamnen.

#20

Miljö

Lerbergets hamn ansluter sig till Svenska Båtunionens Miljöprogram daterat 2018 som i sin tur bygger på Miljöbalken. Programmet finns att ladda ner från SBU hemsida. Gällande Miljöplan och miljöregler avseende Lerbergets hamn finns på lerbergets.se

#21

Hamnkommitténs ansvar i miljöfrågor

Hamnkommittén kan inte ställas till ansvar för skador på miljön som orsakas av enskild medlem. Samtliga båtplatsinnehavare skall solidariskt verka för ett hållbart miljöarbete, där lagar och förordningar är lägsta nivå.

#22

Enskild medlems ansvar

Båtplatsinnehavaren bär det yttersta ansvaret för sitt eget agerande och är skyldig att följa av Hamnkommittén beslutade miljöplan och miljöregler. Miljöplanen är en del av hamnordningen och underlåtande att följa miljöplanen kan innebära förlorad plats i hamnen.

#23

Hastighet i hamnen, vattenskidor och vattenscooter

Farkost får inte framföras med högre hastighet än 3 knop i hamnbassängen. Vattenscooter och vattenskidåkning och motsvarande får inte köras inom Lerbergets byalags planlagda hamnområde innefattande vattenområdet i söder avgränsat av badstranden omedelbart söder om Lerbergets hamn, västerut med Lerbergsrevet (grön prick). I norr begränsas området av sträckningen för hamnområdets norra gräns ca 300 m uti vatten. Sjösättning och transport till allmän farled via södra inseglingsleden är tillåten.

#24

Fiske och Bad

Allt fiske är förbjudet från norra respektive södra hamnpiren. Fiske från badbryggan förbjudet. Bad är förbjudet i hamnbassäng, i inloppet till hamnen och i inseglingsrännan.

#25

Parkering och cykelåkning etc.

Bilparkeringen i hamnen är under hela året främst avsedd för personer som har ärende till hamnen. Parkeringen är endast tillåten på markerade platser.
Under den del av året då båtarna ligger i sjön är det ej tillåtet att använda parkeringsplatserna för stadigvarande parkeringar eller dygnsparkeringar utan Hamnkommitténs medgivande.
Under den del av året då båtarna står på land kan platserna användas utan direkt ärende till hamnen.
Cykelåkning eller annat framdrivande av fordon är förbjuden på pirarmar och bryggor.
Vidare är det förbjudet att ta med eller parkera dessa fordon på pirarmar eller bryggor.

#26

Del av hyresavtalet

Hamnordningen är en del av upprättat avtal mellan båtplatsinnehavaren och Lerbergets Byalag.


#27

Information rörande verksamheterna nedan

De nedan nämnda verksamheterna är alla koncentrerade till hamnen i Lerberget. Verksamheterna administreras och sköts av kommittéer inom Byalaget vilka tillser att det praktiska arbetet fortlöper enligt plan. Byalagets styrelse äger rätt, att när så är påkallat, göra förändringar i ansvarsfördelningen, tillsätta nya kommittéer eller på annat sätt förändra förutsättningarna för det praktiska arbetet i hamnen så att förvaltningen av Byalagets egendom säkerställas och uppställda mål möts.

Informationen nedan ger en vägledning hur det i praktiken fungerar våren 2022.


Verksamhet                         Ansvarig kommitté eller ansvarig kontakt


Badbryggan                          Hamnkommittén

Bastun                                  Hamnkommittén och dess Bastugrupp

Museet                                  Museikommittén

Sillaköket                              Trivselkommittén

Sillagrillningen                      Trivselkommittén

Galleriet                                Trivselkommittén

Kiosken/Hamnkontor            Trivselkommittén och Hamnkommittén

Boulebanan                           Hamnkommittén

Toaletterna                            Hamnkommittén

Sopstationen                         Hamnkommittén


Lerbergets Segelsällskap (LerSS) är en fristående förening med egen styrelse och egna stadgar. Föreningen ansvarar inom ramen för ett samarbetsavtal med Lerbergets Byalags Ekonomisk Förening för sina lokaler och sin utrustning