hamnordning

Hamnordning för Lerbergets hamn


1.

Förvaltning

Dessa ordningsföreskrifter gäller för Lerbergets hamn. Lerbergets hamn

ägs av Lerbergets Byalag ekonomisk förening, och

förvaltas av dess Hamnkommitté.

Hamnkommitténs arbete leds av utsedd sammankallande. Till hamnen räknas

hamnanläggning och anslutande planlagt hamnområde. Namn på Hamnkommitténs

representanter samt när och var dessa träffas, finns angivet på hamnens anslagstavla och

på lerbergetshamn.se Bryter hyrestagare mot dessa föreskrifter, eller underlåter att följa

Hamnkommitténs meddelade anvisningar, äger Hamnkommittén rätt att med omedelbar

verkan

häva avtalet utan krav på återbetalning av kontraktsavgiften.

2

Villkor och Avgifter

Med båtplats avses fast plats eller säsongsplats i hamnen eller fast markerad yta

(uppställningsplats) på hamnplan. Båtplatsavgift fastställs årligen av Hamnkommittén.

Båtplatsavgift garanterar, under ett kalenderår hyrestagaren den i kontraktet angivna

båtplatsen inklusive landplats vintertid. Hamnkommittén äger rätt att inför varje ny säsong

omfördela båtplatserna. Ej utnyttjad vinterlandplats medför inte reducerad avgiften.

Lerbergets hamn äger rätt att fritt förfoga över förhyrd plats under den tid hyresgäst inte

utnyttjar denna, detta för att kunna erbjuda sommarplatser och gästplatser.

2.2

Båtplats tilldelas efter prövning av Hamnkommittén. Ansökan om hamnplats via särskilt

formulär på hemsidan www.lerbergetshamn.se Kölistan bygger på datum för betalning av

köavgift. Köplatsavgift fastställs årligen av Hamnkommittén. För att behålla sin köplats

måste köplatsavgiften vara betald inom, på räkningen, angiven tid. Endast ett år kan

betalas åt gången. Försenad betalning av köplatsavgift medför ny placering i kön. Medlem

i Lerbergets byalag äger företräde vid eventuell kösituation.

2.3

Båtplatskontrakt gäller endast för i avtalet angiven hyrestagare (båtägare, minst 51%

ägande), båt och båtplats. Om hyrestagare avser att byta båt och/eller önskar byta

båtplats, skall detta i god tid skriftligen anmälas till Hamnkommittén, som avgör om

gällande kontrakt kan ersättas av ett nytt. Vid ansökan om båtplats skall även

försäkringsbolag anges. Hamnkommittén kan inte garantera större/mindre båtplats i

händelse av att hyrestagaren byter båt. Hyrestagaren kan ansöka om att få sitt

båtplatskontrakt vilande under maximalt 1 år. Avgiftsnedsättning göres då med 75%. I

sådant fall skall platsen tillfälligt upplåtas till annan genom Hamnkommitténs försorg.

Båtägaren äger ej rätt att hyra ut i andra hand. Återbetalning av avgift under innevarande

år medges inte. Rätt till båtplats som ej utnyttjats av hyrestagaren under ett (1) år förfaller

2.4

Båt som inte är funktionsduglig skall bortforslas från hamnområdet. Båt får bara ligga kvar

på båtplatsen, land eller i vatten, kortvarigt och under eventuell pågående reparation efter

tillstånd av hamnkommittén. Om båtägare inte hörsammar detta bortforslas och förvaras

båten, på båtägarens bekostnad och båtplats anses förverkad

2.5

Adressändring, ändrade ägandeförhållande mm skall anmälas skriftligt till Lerbergets

hamn. Under två dagar per år, fördelat mellan vår och höst, förbinder sig hyrestagare att

hjälpa till i hamnen under s.k. gemensam arbetsdag. Datum för dessa meddelas i

samband med årlig förnyelse av båtplatskontraktet.

3

Förtöjning och säkerhet

Förtöjning, utom tillfällig sådan, får endast ske på förhyrd plats och skall vara utförd i

enlighet försäkringsbolaget Atlanticas villkor. Lerbergets hamn äger rätt, att på

hyrestagarens bekostnad och ansvar, omedelbart flytta felaktigt förtöjd båt.

3.2

När så finnes påkallat med hänsyn till trafiksituation, miljöfara, annan fara eller

förändringar i hamnen äger Hamnkommitténs representant rätt att beordra förhalning och

förflyttning av båt varvid det åligger båtägaren att åtlyda meddelad anvisning. Om

båtägaren ej är anträffbar äger representant för hamnkommittén rätt att utföra insatser för

att förhindra fara och eller begränsa skador. Kostnader som uppstår i samband med

insatsen kan belasta båtägaren


3.3

Båtplatserna i Lerbergets hamn kameraövervakas. Kamerabevakningen sker

intermittent och inspelat material lagras 30 dagar, komplett information om finns på

lerbergetshamn.se. Genom att erlägga hamnavgift kvitterar båtplatsabonnenten

med detta att information om dessa förhållande har erhållits.


4

Uppläggning och förvaring av båtar

Vinterupplagd båt på hamnplan skall sjösättas eller avlägsnas senast den 1 juni. Båt som

kvarligger på land efter detta datum, utan att särskilt beslut i Hamnkommittén fattats, äger

Lerbergets hamn rätt, att på båtägarens bekostnad, bortforsla.

4.2

Uppallningsmaterial, bockar, vaggor mm skall vara tydligt märkta med namn och

telefonnummer, och får endast förvaras på anvisat område inom hamnplan.

Uppallningsmaterial skall vara avlägsnat från hamnplan, alternativt flyttat till anvisad plats,

senast den 1 juni. Material som kvarligger på ej anvisad plats efter detta datum, utan att

särskild överenskommelse härför träffats, äger Lerbergets hamn rätt att, på båtägarens

bekostnad, bortforslas.

4.3

Vinteruppläggning av båt på hamnplan får endast ske på av hamnkommittén anvisad

plats. Vinteruppläggning får tidigast ske 15 september. Endast i undantagsfall får

uppläggning ske tidigare, och då efter särskild överenskommelse.

4.4

Hyrestagare svarar för sjösättning, landsättning och uppläggning av båt. Båten skall vara

försäkrad vis sjösättningen.

4.5

Fordonsdragen båtvagn får efter tillstånd från Hamnkommittén, uppställas inom

hamnområdet mot avgift.

4.6

Båttält eller dylikt får ej användas för vintertäckning av båt.

5

Lossning lastning av gods

Lossning, lastning och uppläggning av gods, däri även inräknat fisk, fisklådor, barlaster får

endast ske på av hamnkommittén anvisad plats. Avfall, spill, emballage och dylikt skall

omgående bortskaffas genom varumottagarens försorg.

6

Åtgärder vid skador på båt, hamn och hamnanordningar

Föreligger på grund av bristande underhåll risk för att båt skall sjunka, äger

Hamnkommittén rätt att på båtägarens/hyrestagarens bekostnad bortforsla båten.

6.2

Har båt sjunkit i hamnen åvilar det båtägaren/hyrestagaren att omgående bärga båten.

Underlåtes detta äger Lerbergets hamn rätt att på båtägaren/hyrestagarens bekostnad

bärga och bortforsla båten.

6.3

Har kaj, brygga eller annan anordning tillhörande hamnen skadats, åligger det den som

medverkat till skadans uppkomst att snarast göra anmälan om detta till Lerbergets hamn,

och om så bedömes också ersätta uppkommen skada.

7

Användande av el

Av hamnen anordnade eluttag får endast användas av hamnens hyrestagare, och är

främst avsedda för mindre och temporära elförbrukare. Övrigt nyttjande, såsom

eluppvärmning av båt o.dyl, får endast ske efter av Hamnkommittén beviljat tillstånd och

skall då även kostnadsregleras som tilläggskostnad till båtplatsavgiften.

7.2

Vid hård vind och/eller risk för högt vattenstånd äger Hamnkommittén rätt att stänga av

elen i hamnanläggning utan föregående meddelande.

8

Miljö

Lerbergets hamn ansluter sig till Svenska Båtunionens målsättning att utveckla båtlivet i

balans med människa och natur. Hamnkommittén ska ge sina båtägare information och

kunskap som underlättar för den enskilde båtägaren att verka för en god miljö i samband

med båtlivet. Gällande Miljöplan och miljöregler avseende Lerbergets hamn finns på

anslagstavla i Lerbergets hamn.

8.2

Hamnkommittén kan inte ställas till ansvar för skador på miljön som orsakas av enskild

medlem. Samtliga båtägare skall solidariskt stå för ett hållbart miljöarbete, där lagar och

förordningar är lägsta nivå.

8.3

Den enskilde båtägaren bär det yttersta ansvaret för sitt eget agerande och är skyldiga att

följa för Lerbergets hamn beslutade miljöplan och miljöregler. Miljöplanen är en del av

hamnordningen och underlåtande att följa miljöplanen kan innebära förlorad plats i

hamnen.

8.4

Båt får inte framföras med högre hastighet än 3 knop i hamnbassängen. Vattenskoter och

vattenskidåkning motsvarande får inte köras inom Lerbergets byalags planlagda

hamnområde innefattande vattenområdet i söder avgränsat av badstranden omedelbart

söder om Lerbergets hamn, västerut med Lerbergsrevet (grön prick). I norr begränsas

området av sträckningen för hamnområdets norra gräns ca 300 m uti vatten. Sjösättning

och transport till allmän farled via södra inseglingsleden är tillåten.

9

Övrigt

Vid fiske från hamnpir skall hänsyn till badande tas. Fiske från badbrygga förbjudet.

Badning är ej tillåten i hamnbassäng, inlopp eller inseglingsränna.

9.2

Bilparkering är endast tillåten på markerad plats. Cykelåkning är förbjuden på pirarmar och

bryggor.